Asociácia výrobcov organických hnojív (AVOH) bola založená v roku 2022 s cieľom zvýšiť povedomie o potrebe organického poľnohospodárstva a vytvoriť príležitosti pre všetkých slovenských výrobcov organických hnojív a organických prostriedkov pre ochranu rastlín.

Jedna z hlavných úloh Asociácie výrobcov organických hnojív je vytváranie partnerstiev s ministerstvami a orgánmi štátnej správy, privátnymi subjektami a obdobnými združeniam doma a v zahraničí, za účelom komercializácie, prezentácie, popularizácie a výmeny skúseností.

AVOH združuje slovenských výrobcov nielen hnojív ale aj ochranných prostriedkov pre rastliny ako aj farmárov so záujmom o organické poľnohospodárstvo. Výhodou pre členov je stabilita cien a dodávok organických hnojív ako aj spoločná prezentácia produktov na domácom a zahraničných trhoch.


Hlavné činnosti a ciele združenia sú:          

  • 1/  združenie a vytvorenie platformy výrobcov organických hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín na území SR, ako rovnocenného partnera pred orgánmi štátnej správy;
  • 2/ vytváranie partnerstiev s ministerstvami a orgánmi štátnej správy, privátnymi subjektami a obdobnými združeniam doma a v zahraničí, za účelom komercializácie, prezentácie, popularizácie, a výmeny skúseností a ich presadzovanie pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy;
  • 3/spolupráca vo vedecko výskumnej oblasti, pri vytváraní nových inovatívnych technologických postupov a nových produktov v oblasti poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia;
  • 4/ organizovanie spoločných prezentácii, výstav, zapojenie sa do tendrov a verejných súťaží, s cieľom podpory predaja a zvýšenia povedomia v oblasti ekologického pestovania;
  • 5/ aktívna účasť a spoločný postup pri tvorbe legislatívnych zákonov a opatrení, za účelom ochrany záujmov AVOH na území SR;
  • 6/ spolupráca s vedecko výskumnými ústavmi, laboratóriami a certifikačnými úradmi doma a v zahraničí.