Podmienky vstupu do asociácie

  • Členom sa môže stať každý producent hnojív a prípravkov na ochranu rastlín / fyzická a právnická osoba/, ktorí má registrovaný produkt alebo preparát na UKSUP SR a bol mu vydaný certifikát pre aplikáciu v rámci ekologického poľnohospodárstva. Ďalej farmár, pestovateľ, producent bio produktov a ktorý je zároveň aj výrobcom organických hnojív len pre vlastnú spotrebu.
  • Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť. Nikto nesmie byť nútený stať sa členom občianskeho združenia alebo k účasti na činnosti občianskeho združenia.
  • Členstvo vzniká uhradením členského príspevku určeného na príslušný rok rozhodnutím členskej rady a súčasne schválením žiadosti člena členskou radou. V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila.
  • Členstvo zaniká najmä dňom doručenia oznámenia o vystúpení člena z občianskeho združenia, úmrtím/zánikom osoby, alebo rozhodnutím členskej rady o vylúčení člena z dôvodu porušovania právnych alebo interných predpisov občianskeho združenia.

Práva a povinnosti členov

  1. Členovia občianskeho združenia majú právo najmä: zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej rady, podielať sa na aktivitách občianskeho združenia, voliť a byť volený do orgánov a za funkcionárov občianskeho združenia, žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov občianskeho združenia.
  2. Členovia občianskeho združenia majú povinnosť najmä: uhradiť členský príspevok za každý príslušný kalendárny rok vo výške určenej rozhodnutím členskej rady, dodržiavať stanovy a iné rozhodnutia prijaté na členskej rade, s ktorými boli oboznámení, aktívne sa zúčastňovať na aktivitách občianskeho združenia pri naplňaní jeho cieľov.

Stiahnite si prihlášku z následujúceho linku: LINK NA PRIHLÁŠKU


Po vyplnení príhlašky ju zašlite mailom na adresu: avohsr@gmail.com a poštou na OZ AVOH, Kollárova 446, Sečovce 078 01, Slovenská republika